Državni zbor je na svoji seji dne 26.5.2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/2021 dne 4.6.2021.

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 19. 6. 2021.

Bistvene spremembe in dopolnitve zakona so:

  • znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
  • spremembe pri vodenju fiduciarnih računov za rezervni sklad;
  • skrajšanje odpovednih rokov najemnih pogodb;
  • uskladitev neprofitne najemnine oz. uskladitev vrednosti točke in obstoječe vrednosti 2,63 EUR na novo vrednost 3,50 EUR, postopno v triletnem obdobju;
  • element neprofitne najemnine bo tudi lokacijski faktor;
  • prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih  najemnikov ob uskladitvi neprofitnih najemnin;
  • ustanovitev javne najemniške službe;
  • omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
  • predkupna pravica Stanovanjskega sklada RS pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih gradnji večstanovanjskih stavb;
  • razširitev inšpekcijskih določb in določitev izvršbe inšpekcijske odločbe z denarno kaznijo.

 

Povezava:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1868/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-stanovanjskega-zakona-sz-1e