Soglasje z obdelavo osebnih podatkov

Soglasje z obdelavo osebnih podatkov

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, datum rojstva, naslov prebivališča) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo fotografija udeleženca objavljena.
Udeleženec razpisa na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka in kopija osebnega dokumenta ter davčna številka) za namen: izvedbe razpisa, obveščanja zainteresirane javnosti v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani organizatorja o rezultatih razpisa  (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka udeleženca ter naslova stanovanjskega objekta, kjer udeleženec prebiva).
Glede na to, da se na javni razpis prijavi in pošlje fotografijo tudi mladoletna oseba, mora biti soglasje za sodelovanje v nagradni igri podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se o njih obdelujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek, e-mail in št. mobilnega telefona, naslov stalnega prebivališča za namen izvedbe javnega razpisa.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v javnem razpisu. Osebni podatki udeležencev ter osebni podatki zakonitih zastopnikov udeležencev, ki so mladoletne osebe, se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka razpisa oz. objave nagrajenega stanovanjskega objekta na spletni strani organizatorja. Osebni podatki avtorjev fotografij in  njihovih zakonitih zastopnikov, navedeni v zapisniku komisije, se hranijo in obdelujejo še  3 mesece od zaključka razpisa oz. objave nagrajenega stanovanjskega objekta na spletni strani organizatorja.  Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

  • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke,
  • zahtevati popravek osebnih podatkov,
  • zahtevati blokiranje osebnih podatkov,
  • zahtevati izbris osebnih podatkov,
  • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov,
  • zahtevati prenos osebnih podatkov,
  • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru, če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom javnega razpisa ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v javnem razpisu.

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena se, prosimo, obrnite na: info@zarja.si.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Prijavo kršitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posamezniki podajo pri Informacijskem pooblaščencu RS.