Spoštovani,

zaradi izrednih okoliščin in slabe epidemiološke slike okužb z virusom Covid – 19 do nadaljnjega žal ni možna izvedba vseh zborov etažnih lastnikov.

Obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije, dne 29.12.2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUPOPDVE), ki v 48. členu navaja spremembo v stanovanjskem zakonu in sicer:

Ne glede na tretji odstavek 36. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) se v letih 2020 in 2021 opusti dolžnost upravnika, da skliče in izvede zbor lastnikov najmanj enkrat letno.

Omenjeni Zakon si lahko podrobneje ogledate na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304#.

Zbore etažnih lastnikov bomo sklicali, ko bo sitauacija to ponovno omogočala.