info@zarja.si   
 
   
O podjetju     Storitve     Projekti     Obvestila     Zakonodaja     Nepremičnine
 
             
  Vaše stanovanje je vaše veselje in naša skrb
Da zaidejo nepremičninske skrbi
  07 373 78 30
info@zarja.si
 
 

Domov | Prijava in sprememba števila oseb in lastništev

Prijava in sprememba števila oseb in lastništev

Jerneja Strmec (Spremembe števila oseb in lastništev, obračun)

 Telefon:

07 373 78 35

Elektronski naslov:

jerneja.strmec@zarja.si

OBRAZEC (Kliknite na pomanjšano sliko spodaj):

 

Povzetek iz Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb:
 
28. člen
(določitev števila uporabnikov posamezne enote)
 
(1) Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto
uporablja vsaj 15 dni v mesecu.
(2) Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15
dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.
(3) Lastnike psov se bremeni s stroški čiščenja skupnih prostorov za
vsakega psa v višini polovice stroška, ki odpade na enega uporabnika.
 
29. člen
(sporočanje števila uporabnikov)
 
(1) Lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno
enoto, mora upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov oziroma
povečanja števila uporabnikov.
(2) Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov
posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik
upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se
šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), pri
čemer se upošteva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in
varščine.
(3) Za vzpostavitev evidence, potrebne za delitev stroškov po številu
uporabnikov posamezne enote, morajo lastniki ali najemniki upravniku
najkasneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika sporočiti
število oseb, ki posamezno enoto uporabljajo. Obrazec za sporočanje
števila uporabnikov, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika,
posreduje lastnikom ali najemnikom upravnik.
(4) Lastniki ali najemniki morajo vse morebitne spremembe števila
uporabnikov sporočiti upravniku najkasnje v roku 15 dni po nastali
spremembi. Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem
naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s
podpisom. V primeru spremembe uporabnik priloži tudi ustrezne dokazne
listine kot na primer potrdilo o odjavi stalnega bivališča ali spremembi
bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih
obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna
dokazila.
(5) Upravnik na podlagi prejetih sporočil o uporabnikih posameznih enot
sestavi seznam posameznih enot s številom uporabnikov, brez navedbe
osebnih podatkov, in ga obesi na oglasni deski.
(6) Uporabnik, ki prebiva v stavbi, lahko pisno opozori upravnika o večjem
številu uporabnikov določene posamezne enote kot jih je lastnik ali
najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali
najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi
dejansko stanje.
 
 
Povzetek iz Stanovanjskega zakona (SZ-1):
 
17. člen
(obvestilo upravniku o spremembi lastništva posameznega dela)
 
(1) Etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom, mora
upravnika takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva, ko ima
pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo,
obvestiti o spremembi lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo
dokumenta, iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o
novem lastniku, upravnik pa mora o tem obvestiti geodetsko upravo.
(2) Če se lastninska pravica na posameznem delu spremeni na podlagi
drugega pravnega naslova, kot je določen v prejšnjem odstavku, mora
pridobitelj lastninske pravice upravnika, ta pa geodetsko upravo, takoj,
najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico
predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi
lastninske pravice

 

Aktualno

Delovni čas

Oddaja študentskih sob

Oddaja stanovanj in poslovnih prostorov

Izdelava energetske izkaznice

Anketa: Preverjanje zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja v podjetju Zarja d.o.o. Novo mesto

Sporočanje števila oseb-zakonodaja

 
             
                 
    ZARJA d.o.o. Novo mesto
Prešernov trg 5, si - 8000 Novo mesto

07 373 78 30
Faks 07 373 78 38
info@zarja.si

 

Pogosta vprašanja?

Upravnik
Rezervni sklad
Prijava in sprememba števila oseb
Vzdrževanje objektov

 

Vse pravice pridržane ©
ZARJA d.o.o. Novo mesto

Izdelava internetnih strani že 26let
Prolog d.o.o., Logatec  1990 - 2019

Brez sejnih piškotov ta spletna stran ne more delovati pravilno