info@zarja.si   
 
   
O podjetju     Storitve     Projekti     Obvestila     Zakonodaja     Nepremičnine
 
             
  Vaše stanovanje je vaše veselje in naša skrb
Da zaidejo nepremičninske skrbi
  07 373 78 30
info@zarja.si
 
 

Domov | Rezervni sklad

Rezervni sklad

Oblikovanje rezervnega sklada je določeno po stvarnopravnem zakoniku. V zakoniku (UL.RS, št. 87/2003) v 119. členu je določeno, da je ustanovitev rezervnega sklada obvezna, če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem bivalnih delov. Rezervni sklad nudi minimalno materialno podlago za izvajanje ukrepov rednega upravljanja.

Zakon določa, da upravnik vodi sredstva rezervnega sklada na posebnem transakcijskem računu, če pa opravila upravniške storitve upravlja za večstanovanjskih stavb, mora za vsako stavbo ločeno voditi knjigovodsko evidenco. Upravnik mora s sredstvi rezervnega sklada upravljati kot dober gospodar in denar vlagati v banke, ki imajo v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za vodenje depozitov. Da bi upravniku preprečili morebitni nepooblaščeni dvig sredstev rezervnega sklada, zakon predpisuje, da lahko etažni lastniki v pogodbi o opravljanju upravniških storitev določijo enega od etažnih lastnikov, ki bo skupaj z upravnikom pooblaščen za dvig teh sredstev.

Za občine in neprofitne stanovanjske organizacije kot lastnike velika števila stanovanj zakon predvideva možnost oblikovanja lastnih skladov. Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov zato etažni lastniki ne morejo zahtevati poročila o stanju njihovih sredstev na računu, pač pa le o stanju sredstev rezervnega sklada kot celote. Zakon določa, da lastniki ne morejo zahtevati vračila zneskov, vplačanih v rezervni sklad, to pomeni, da v primeru prodaje stanovanja, ne more zahtevati sredstev iz rezervnega sklada. Izvršba na premoženje rezervnega sklada je dovoljeno samo za plačilo obveznosti iz pravnih poslov, sklenjenih v skladu z načrtom vzdrževanjem. Izvršba na sredstev rezervnega sklada za posamezno stavbo je dovoljena le do višine sredstev, ki se knjigovodsko ločeno vodijo za to stavbo. Premoženje rezervnega sklada ni del upravnikove stečajne mase in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki z izvršbo.

SPZ določa, da mora upravnik sredstva rezervnega sklada voditi ločeno na posebnem računu. To pa ne velja za občine in stanovanjske sklade in neprofitne organizacije, saj jih zakon za vplačila v rezervni sklad ne obvezuje, da morajo ta sredstva voditi na posebnem računu.

Glede gospodarjenja s sredstvi rezervnega sklada SZ-1 obvezuje upnika da:
• mora sredstva rezervnega sklada naložiti v depozite na banke, ki ima v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju RS, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje centralne banke
• mora pri sklepanju depozitnih pogodb zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev kot dober gospodarstvenik

Upravnik, ki vodi poseben račun rezervnega sklada je upravičen, da stroške vodenja zaračuna etažnim lastnikom. Ko je pričel veljati zakon (SZ-1), so morali upravniki zagotoviti programe in prilagoditi obstoječe informacijske sisteme ter organizacijo in kadre. Glede na to, da zakon ne predpisuje višino stroškov, lahko upravnik sam določa višino stroškov. Praviloma se bi morali o višini stroškov dogovoriti upravnik in lastniki. Nove stroške upravniku lahko odobrijo s sklepom na zboru lastnikov, lahko pa se uredi z aneksom k veljavni pogodbi. V primeru, da ni dogovora lahko upravnik obračuna le dejanske stroške, ki nastanejo pri vodenju računa, ki mu jih zaračunava banka, stroške transakcij na računu ter stroške izdelave in izstavitve računov. 

 

Aktualno

Delovni čas

Oddaja študentskih sob

Oddaja stanovanj in poslovnih prostorov

Izdelava energetske izkaznice

Anketa: Preverjanje zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja v podjetju Zarja d.o.o. Novo mesto

Sporočanje števila oseb-zakonodaja

 
             
                 
    ZARJA d.o.o. Novo mesto
Prešernov trg 5, si - 8000 Novo mesto

07 373 78 30
Faks 07 373 78 38
info@zarja.si

 

Pogosta vprašanja?

Upravnik
Rezervni sklad
Prijava in sprememba števila oseb
Vzdrževanje objektov

 

Vse pravice pridržane ©
ZARJA d.o.o. Novo mesto

Izdelava internetnih strani že 26let
Prolog d.o.o., Logatec  1990 - 2019

Brez sejnih piškotov ta spletna stran ne more delovati pravilno