info@zarja.si   
 
   
O podjetju     Storitve     Projekti     Obvestila     Zakonodaja     Nepremičnine
 
             
  Vaše stanovanje je vaše veselje in naša skrb
Da zaidejo nepremičninske skrbi
  07 373 78 30
info@zarja.si
 
 

Domov | Upravnik

Upravnik

Stanovanjsko podjetje Zarja d.o.o. iz Novega mesta, je z dejavnostjo upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih in poslovnih objektov na Dolenjskem prisotno že več kot 24 let ter v Beli krajini zadnji dve leti.

Družba Zarja d.o.o. Novo mesto upravlja:

·150 večstanovanjskih in poslovnih stavb,

·5 trgovsko poslovnih centrov,

·37 skupnih kotlovnic.

Z družbo Zarja d.o.o. Novo mesto boste pridobili poslovnega partnerja z dolgoletnimi izkušnjami, ki temeljijo predvsem na:

·KVALITETI - dosledno, natančno, racionalno in učinkovito izvajanje vseh delovnih procesov.

·CENI - pridobili boste poslovnega partnerja, ki vam bo nudil najvišji nivo kakovosti storitev po konkurenčni ceni.

·ZAUPANJU – kvaliteten, strokoven in odgovoren odnos do vaše lastnine in iskanje optimalnih rešitev zmanjševanja stroškov. 

Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki v njihovem imenu (z njihovim pooblastilom) opravlja in zastopa v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe. Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami. Določitev upravnika sodi med posle rednega upravljanja, kar pomeni, da je za njegovo določitev potrebno soglasje več kot polovice etažnih lastnikov.

Delo in dolžnosti upravnika so:

 • izvajanje sklepov etažnih lastnikov;
 • skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov;
 • skrb za razdelitev in izterjavo obveznosti;
 • upravljanje z rezervnim skladom in skupnim denarjem;
 • zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja;
 • vlaganje tožb zaradi neplačevanja stroškov in obveznosti v imenu drugih lastnikov;
 • zastopati etažne lastnike pred upravnimi organi;
 • priprava načrta vzdrževanja;
 • priprava obračuna stroškov upravljanja in razdelitev med etažne lastnike;
 • oštevilčenje in označba stanovanj;
 • sprejemanje plačil etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačevanje obveznosti tretjim osebam;
 • poročati lastnikom o svojem delu in izstavljati mesečne ter letne obračune;
 • podati letno poročilo o upravljanju objekta.

Upravnik mora tekoče skrbeti za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih stavbe, za kar ne potrebuje sklepa etažnih lastnikov. Stroški se delijo na etažne lastnike. Med vzdrževalna dela manjše vrednosti se štejejo manjša pleskarska dela, zamenjava manjših rezervnih delov in podobno. O opravljenih delih mora poročati na zboru lastnikov.

Upravnik mora vsaj enkrat letno etažnim lastnikom poročati o svojem deli. Če lastniki sklenejo, da jim mora upravnik poročati, mora to upravnik storiti, ravno tako lahko upravnik poroča, če sam oceni, da je poročilo potrebno. Vsakemu etažnemu lastniku mora na zahtevo omogočiti vpogled v pogodbe sklenjene s tretjimi osebami glede vzdrževanja in obratovanja stavbe, v knjigovodske listine in v stanje rezervnega sklada. To lahko lastnik zahteva največ enkrat mesečno.

Upravnik mora vsakemu lastniku mesečno izstavljati obračun stroškov. V njem morajo biti ločeno predstavljeni vsi stroški obratovanja, vzdrževanja in upravniških storitev, višina vplačila v rezervni sklad, druga plačila in stanje rezervnega sklada. Prikaz mora biti za celotno stavbo in za lastnika, ki mu je obračun namenjen.

Odnos med lastniki in upravnikom se uredi s pogodbo o upravljanju. Pogodba vsebuje pooblastila in obveznosti upravnika, mesečno plačilo in rok plačila upravniku, čas, za katerega se sklene pogodba in druge zakonsko določene vsebine. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo upravnik in etažni lastniki, ki imajo skupaj več kot polovico solastniških deležev. Lastniki in upravnik lahko kadarkoli odpovejo pogodbo. Odpovedni rok je tri mesece. Če upravnik krši zakon ali pogodbo o upravljanju, lahko etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka. Na dan prenehanja pogodbe mora upravnik sestaviti končni obračun in končno poročilo. Sredstva rezervnega sklada mora prenesti na račun, ki ga vodi nov upravnik, predati pa mu mora tudi vse pogodbe, dovoljenja in druge listine, ter obvestiti vse tretje osebe, ki dobavljajo ali izvršujejo storitve za stavbo.

DRUŽBI ZARJA D.O.O. NOVO MESTO JE V INTERESU PRIDOBIVANJE NOVIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJE IN KOTLOVNIC. VAŠEGA ZAUPANJA BOMO ZELO VESELI. ZA VSE INFORMACIJE NAS POKLIČITE NA 07-37-37-830. VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI.

 

Aktualno

Delovni čas

Oddaja študentskih sob

Oddaja stanovanj in poslovnih prostorov

Izdelava energetske izkaznice

Anketa: Preverjanje zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja v podjetju Zarja d.o.o. Novo mesto

Sporočanje števila oseb-zakonodaja

 
             
                 
    ZARJA d.o.o. Novo mesto
Prešernov trg 5, si - 8000 Novo mesto

07 373 78 30
Faks 07 373 78 38
info@zarja.si

 

Pogosta vprašanja?

Upravnik
Rezervni sklad
Prijava in sprememba števila oseb
Vzdrževanje objektov

 

Vse pravice pridržane ©
ZARJA d.o.o. Novo mesto

Izdelava internetnih strani že 26let
Prolog d.o.o., Logatec  1990 - 2019

Brez sejnih piškotov ta spletna stran ne more delovati pravilno